• Aktualności

     • Europejski Dzień Języków
      • Europejski Dzień Języków

      • Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

       W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w Niepublicznej Szkole w Załukach uczniowie spędzili aktywne przerwy m.in. dekorowali twarze barwami flag krajów europejskich, rozwiązywali układanki z języka angielskiego, wykonywali różnorodne wyzwania językowe, rozwiązywali zadania interaktywne, uczyli się mówić "Dzień dobry" w różnych językach europejskich.

        

       Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu: konkurs koszulkowy. Zobaczcie jakie prace przesłano w poprzednich edycjach. 

     • Strefa Wysokich Lotów klasa 6 i 7
      • Strefa Wysokich Lotów klasa 6 i 7

      • Klasowe wycieczki są nieodłącznym elementem integracyjnym. Po wakacyjnym powrocie do szkoły dnia 9.09.2021r.uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w wyjeździe do Strefy Wysokich Lotów. Park trampolin pozwolił nam na chwilę oderwać się od ziemskich obowiązków, na nowo odbudować relacje koleżeńskie oraz relacje uczeń-wychowawca. Korzystając z atrakcji Parku tj. trampoliny sportowe, baseny z gąbkami, belka do pojedynków, ścieżka akrobatyczna, chusty i wiele innych pod okiem instruktora uczniowie sprawdzali swoje możliwości fizyczne. Po dwugodzinnej zabawie, wszyscy z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do domu. D. P.

     • Regulamin Stołówki Szkolnej
      • Regulamin Stołówki Szkolnej

      •  

       Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

        w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

        

       1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
       2. Obiady wydawane są dla :

       - uczniów wnoszących opłaty indywidualne

       - dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS

       - nauczycieli, którzy opłacili posiłek.

       4. koszt obiadu w roku szkolnym 2021/2022(zupa +drugie danie) wynosi 15 zł. Każda zmiana ceny posiłków będzie uaktualniana na stronie internetowej.

       1. Opłatę z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 10 – go dnia każdego miesiąca, na ręce pani Sylwii Radel - Opiekuna Szkolnego Dożywiania. Informacje o kosztach posiłków opiekun zobowiązuje się przekazać w pierwszym tygodniu nowego miesiąca.
       2. Należność za obiady naliczana jest „z dołu” po upływie każdego miesiąca. Kwota co miesiąc może się różnić ze względu na ilość dni roboczych.
       3. Wszelkie zmiany dotyczące obiadu (zamawianie/odmawianie) należy zgłaszać do godziny 9:00 każdego dnia.
       4. Regulamin oraz jadłospis są dostępne na stronie internetowej.
       5. Podczas wydawania obiadów w stołówce przebywają wyłącznie osoby spożywające posiłek.
       6. Przed miejscem, w którym wydawane są obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
       7. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
       8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej dbają o zachowanie właściwego ładu i porządku.
       9. W przypadku nie przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej oraz nie wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie, korzystający z obiadów zostanie  skreślony z listy obiadowej.

        

        

        

        

        

       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

        

       Zgłaszam na obiady:

       1. Imię i nazwisko dziecka.………………………………………………………………..
       2. Oświadczam, iż moje dziecko będzie jadło obiad:
       • codziennie
       • w wybrane dni (proszę podać jakie)………………………………………….
       1. Zobowiązuję się do:
       • zapoznania z regulaminem stołówki i procedurami spożywania i wydawania posiłków zamieszczonych na stronie www Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach;
       • przestrzegania regulaminu  stołówki szkolnej;
       • uiszczania terminowo płatności za posiłki (do 10 dnia każdego miesiąca)

        

       1. . …………………………………………………………………………..…….

       Data i podpis rodziców/opiekunów

        

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

        

       Zgłaszam na obiady:

       1. Imię i nazwisko dziecka.………………………………………………………………..
       2. Oświadczam, iż moje dziecko będzie jadło obiad:
       • codziennie
       • w wybrane dni (proszę podać jakie)………………………………………….
       1. Zobowiązuję się do:
       • zapoznania z regulaminem stołówki i procedurami spożywania i wydawania posiłków zamieszczonych na stronie www Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach;
       • przestrzegania regulaminu  stołówki szkolnej;
       • uiszczania terminowo płatności za posiłki (do 10 dnia każdego miesiąca)

        

       1. . …………………………………………………………………………..…….

       Data i podpis rodziców/opiekunów

        

       Procedura wydawania posiłków w  Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

       w związku z wystąpieniem pandemii koronowirusa COVID – 19

       rok szkolny 2021/2022

        

       Celem wdrażanych procedur jest:

       1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i osób stołujących się

                     w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach i Punktu Przedszkolnego w Załukach

       1. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
       2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym,

                     w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

       1. Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów spożywających posiłki w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

       Zakres procedury:

       Niniejsze procedury dotyczą uczniów oraz pracowników Niepublicznej Szkoły

       Podstawowej w Załukach świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pracownicy zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi

       procedurami, a uczniowie zobowiązani są je znać i przestrzegać.

       Odpowiedzialność:

       Odpowiedzialnym za wdrożenie procedur i zapoznanie z nimi pracowników oraz rodziców

       i pozostałych osób jest  osoba odpowiedzialna za dożywianie w NSP w Załukach

       Dokumenty związane:

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

       w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

       (DZ. U z 2003 roku Nr 6 poz. 69 ze zm.).

       • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych oraz

       funkcjonowania stołówek szkolnych i gastronomi w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające

       rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

       funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

       przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 872).

        

        

        

       § 1. Postanowienia ogólne

       1.Procedura została podzielone na dwie części

       1) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników wydających posiłki.

       2) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej, klasach oraz w Punkcie Przedszkolnym

        

       1)Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników wydających posiłki.

       a) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych;

       b) Po zakończonej pracy stołówka jest dezynfekowana;

       c) Osoby dowożące obiady zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej;

       d)Obiady są przekazywane w jednorazowych pojemnikach do miejsca wyznaczonego.

        

       2)Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce.

       a) Przed wejściem do stołówki uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk.

       b) Uczniowie zajmują kolejne miejsca wolne, zachowując bezpieczne odstępy(jeżeli obiad spożywa rodzeństwo, dozwolone jest siadanie obok siebie bez zachowania bezpiecznej odległości)

       c) Posiłki przynoszone są do stolika w naczyniach jednorazowych, przez osoby dyżurujące na

       stołówce, zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki),

       a później po wyjściu osoby stołującej się, naczynia są składane do jednorazowych worków na śmieci, które zabiera ze sobą firma cateringowa.

       d) Po zakończeniu spożywania posiłków czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów,

        

        

     • Dzień integracyjny
      • Dzień integracyjny

      •  

       W piątek 3 września w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach odbył się Dzień Integracyjny. Z tej okazji urządziliśmy: sprzątanie świata, zajęcia z wychowawcami, spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Żednia oraz ognisko z kiełbaskami. 

       Klasy młodsze sprzątały teren wokół szkoły, a klasy starsze udały się na sprzątanie wokół wsi Załuki. W ten sposób rozpoczęliśmy realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny (czyli tzw. "priorytety MEN na rok 2021/2022"): Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

       Nowo przyjęte dzieci z oddziału 0 integrowały się z wychowawczynią i kolegami i koleżankami z klasy 1. Klasy 2 i 3 powitały nowego kolegę , a klasy starsze na świeżym powietrzu w otoczenii lasów snuły opowieści o wyprawach wakacyjnych, przygodach, pisaniu książek. Rozmawialiśmy o troskach i problemach związancyh z nowym rokiem szkolnym.

       Po powrocie do szkoły powitaliśy pracowników Nadleśnictwa Żednia, którzy poprowadzili ciekawe warsztaty pt.,,Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las’’

       Naszą miejscowość otacza duży kompleks leśny, którym zarządza Nadleśnictwo Waliły i Nadleśnictwo Żednia. Co roku z Nadleśnictwem Żednia uczniowie naszej szkoły sprzątają las i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Doskonale wiemy, że stan przyrody i środowiska naturalnego zależy od postępowania społeczeństwa. Bardzo ważnym ekosystemem jest las, a praca leśnika do łatwych też nie należy. O tym uczniowie dowiedzieli się podczas ciekawych zajęć praktyczno - teoretycznych przeprowadzonych przez Panią Justynę Bójko i Pana Tomasz Sawickiego z Nadleśnictwa Żednia. Zajęcia  okazały się przydane również uczniom klas ósmych i będą pomocne w wyborze szkoły i zawodu.

       Następnie odbyło się ognisko z kiełbaskami przy jeszcze całkiem słonecznej pogodzie. 

     • Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022
      • Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022

      • Tradycyjnie jak co roku 1 września rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Po dwumiesięcznej przerwie wróciliśmy do pracy pełni energi.

       Pani Dyrektor Irena Suprun uroczyście powitała wszystkich oraz odczytała list Podlaskiego Kuratora Oświaty  Beaty Pietruszko:

       "Szanowni Państwo
       Sądzę, że wszyscy rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022 z nadziejami, że nauka będzie
       odbywała się w normalnych, stacjonarnych warunkach. Zapewne tego życzymy sobie wszyscy.
       Ale też nie możemy zapominać, że nadal żyjemy w zagrożeniu epidemicznym
       i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, placówek musi podlegać zasadom sanitarnym. Wszystkim
       nam zależy na tym, aby nauka i praca w uruchamiających się szkołach odbywała się w
       bezpiecznych warunkach. Dziękuję Państwu Dyrektorom za podejmowane działania, które to
       zapewniają. Proszę o bieżący nadzór na pracą szkół, aby odbywała się ona zgodnie z aktualnymi
       regulacjami prawnymi oraz wytycznymi opracowanymi przez MEiN, MZ i GIS. Państwa
       Nauczycieli proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad higieny
       osobistej i rekomendowanych zachowań.

       Drodzy Uczniowie.
       Mam nadzieję, że po okresie kształcenia na odległość z ochotą wracacie do szkół. Ten
       powrót, podobnie jak ubiegłoroczny, wymaga od Was samodyscypliny i odpowiedzialności za
       siebie i wszystkich, z którymi kontaktujecie się w szkole. Proszę, abyście skrupulatnie
       przestrzegali zasad, bo w ten sposób wykażecie się odpowiedzialnością za siebie i innych.
       Na początku tego roku szkolnego życzę Wam ciekawych lekcji, poznania nowych wiadomości,
       zdobycia kolejnych umiejętności i radości z osiągniętych sukcesów.

       Wszystkim życzę spokojnego i dobrego roku szkolnego 2021/2022".