• Budynek szkoły

    • Historia szkoły podstawowej (budynek szkoły)

     Pierwsze wzmianki o szkole są w archiwach z roku 1922. Donoszą one, że w Załukach istnieje dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Uczyło w niej dwoje nauczycieli Mieczysław Skibiński i Wanda (nazwiska nikt nie pamięta). Nauczano religii, języka polskiego, rachunków z geometrią, przyrody, historii, rysunku, robót ręcznych, śpiewu, ćwiczeń cielesnych i robót kobiecych. Kierownikiem był M. Skibiński. Po reformie w roku 1931 szkoła pozostała dwuklasową, kierownikiem został Ryszard Pilis z Knyszyna. 

     Szkoła publiczna mieściła się w wynajętych budynkach rozsianych po całej wsi. Nauka odbywała się w domach państwa Gzesiów, Martoników, Stankiewiczów, Zrajkowskich. Nauczycielką klas I-II była Bronisława Pistówna - pochodziła z Krakowa. Klasy III-IV były łączone. W starszych klasach uczyła Józefa Misiejuk z Supraśla. 

     Od 1936r. zaczęła funkcjonować trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem został Franciszek Majchrzak z Supraśla - razem pracowała jego żona Emilia. Po klęsce wrześniowej na podstawie umowy, radziecko-niemieckiej województwo białostockie zostało przekazane Związkowi Radzieckiemu. Na miejsce szkoły powszechnej powołano do życia szkoły czteroklasowe (początkowe) z drożnością do (niepełnej szkoły średniej), siedmioklasowej oraz dziesięciolatki jako szkoły średniej. W szkole obowiązywał urzędowy radziecki program nauczania. Prowadzona była nauka języka ojczystego i języka rosyjskiego (od drugiej klasy), arytmetyki, śpiewu, rysunków i wychowania fizycznego. W czwartej klasie dzieci dodatkowo uczyły się przyrodoznawstwa, geografii i historii państwa radzieckiego. Ta szkoła funkcjonowała dwa lata , mieściła się w budynku państwa Zrajkowskich, uczyły w niej dwie nauczycielki, nauczycielka sprzed wojny Józefa Misiejuk i Franciszka  Częstochowicz. Nauka odbywała się wieczorami, nauczano w języku rosyjskim. 

     W roku szkolnym 1940/41 przybyła nauczycielka z Mińska Zoja Josipowna Wiolenci. Uczniowie po wojnie mogli uczęszczać do szkoły o dwie klasy wyżej gdyż nauka w w/w szkole była wliczona.

     Od czerwca 1941 roku czyli od dnia okupacji niemieckiej szkoła w Załukach przestaje funkcjonować. W roku 1944 wznawia swoja działalność. Nauczycielką uczącą w pierwszych latach była Zenoida Dzienisik.


     Po jej wyjeździe do Związku Radzieckiego zastąpił ją nauczyciel z Walił Jazyk. Od 1944 w Załukach funkcjonowała szkoła sześcioklasowa z klasami łączonymi. Dzieci najstarsze uczęszczały do klasy VII w Królowym Moście. Kierownikiem szkoły od 1947 roku był Franciszek Winiarski. W 1949 zostały wprowadzone w szkolnictwie zmiany, w Załukach szkoła została przekształcona w Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego, w której uczyło dwoje nauczycieli F. Winiarski i J. Borowska. Realizowano program klas I-VI . W październiku 1948 roku zapisanych było 80 uczniów, a w końcu roku 90. Natomiast w roku szkolnym 1949/50 było już 118 uczniów. Przy szkole zorganizowano kurs nauki początkowej i powołano Gromadzką Komisję Społeczną do walki z analfabetyzmem. Kierownikiem szkoły był Franciszek Winiarski. Praca w szkole była oparta na założeniach marksistowsko-leninowskich.

     Odbywały się akademie poświęcone ZSRR np.

     Þ   Święto Rewolucji Październikowej,

     Þ   Związek Radziecki – kraj zwycięskiego socjalizmu,

     Þ   Związek Radziecki na czele ludów walczących z faszyzmem.

     W 1952 roku wprowadzono do szkoły egzamin ukończenia szkoły podstawowej.

     Od tego czasu w szkole funkcjonowało siedem oddziałów.

     Mikołaj Krawczuk ze swoimi uczniami (1952 rok)

     W 1961 roku postanowieniem ustawy powstały ośmioklasowe szkoły podstawowe. Lecz szkoła w Załukach pozostała siedmioklasowa, ponieważ nie spełniała wymagań Ministerstwa Oświaty, (ośmioklasowymi szkołami mogły być tylko te szkoły, które miały poniżej stu uczniów, zaś w załuckiej było 106.w szkole). Wówczas uczyli: Lucjan i Barbara Nietupscy, Antonina Pryszczepko-Chrzanowska, Luba Siereda i Bogumiła Litwin. W 1962 roku w budynku szkolnym została założona instalacja elektryczna.


     Barbara i Lucjan Nietupscy (wieloletni nauczyciele Szkoły w Załukach)

     13 marca 1963 roku został zainstalowany telewizor w szkole. Z czasem lokal zajmowany przez szkołę okazał się za ciasny. Kierownik, kadra pedagogiczna i rodzice podjęli decyzję o budowie nowej szkoły. Grunty pod budowę bezpłatnie udostępnili gospodarze wsi Załuki i czynnie przystąpili do prac przy wykopie pod budowę szkoły i nadal uczestniczyli w pracach przy budowie. 5 maja 1964 roku został wmurowany akt erekcyjny. 13 grudnia po raz pierwszy odbyły się lekcje w nowej szkole. W roku szkolnym 1966/67 załucka szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową z 136 uczniami uczyło 5-ciu nauczycieli kierownikiem szkoły była Barbara Nietupska. W szkole działało wiele organizacji i kół zainteresowań np. ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego), SKS (Szkolne Koło Sportowe), SU (Spółdzielnia Uczniowska „Sprzedawca”),. SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), PCK (Polski Czerwony Krzyż), LOK (Liga Obrony Kraju). Pod opieką Franciszka Apanowicza działał chór szkolny. Od 1969 roku kierownikiem szkoły został Franciszek Apanowicz.

     ABSOLWENCI SZKOŁY według rocznika urodzenia (do 1964 r)

      
     Rocznik 1944

      Jarocki Araadiusz, Martonik Jan, Chrzanowski Włodzimierz ,Arciszewski Borys ,Bućko Michał, Bursa Antonina ,Bazyluk Lew ,Andruszkiewicz Tatiana ,Żukowska Antonina ,Martonik Leonarda, Wojtulewicz Jerzy, Ryniejska Łucja, Kozłowski Roman, Szeremeta Aleksander Czepiel Irena, Martonik Teofania, Stankiewicz Bronisława,  Kaliszewicz Galina, Charkiewicz Henryk.

     Rocznik 1945

     Jarocka Zinaida, Lisowski Włodzimierz, Popławska Anna, Jurowiec Leonard ,Zrajkowska Anna, Kaliszewicz Anna ,Rogacz Grzegorz, Olszewska Wanda , Popławska Nina, Mojsak Grzegorz, Kostecki Piotr.

     Rocznik 1946

     Popławski Włodzimierz, Arciszewski Arkadiusz,  Bazyluk Jan, Bazyluk Nina, Kalinowski Eugeniusz, Zagroba Jerzy, Lisowski Jerzy, Zrajkowska Irena, Samojlik Mikołaj, Jurowiec Krystyna, Mińczuk Zinaida, Bursa Raisa.

     Rocznik 1947

     Jarocki Grzegorz, Martonik Eugeniusz  Popławska Zinaida c. Jana, Chrzanowska Anna, Mińczuk Aleksander, Rogacz Nina , Popławska Zinaida c. Stefana, Bućko Walentyna, Żukowski Sergiusz, Lisowska Anna , Kozłowski Józef, Lisowski Leon, Czepiel Aleksander, Stankiewicz Janina, Czemiel Maria, Jasiukiewicz Grzegorz, Charkiewicz Czesław.

     Rocznik 1948

     Filipczuk Jerzy, Bursa Walentyna, Tarasewicz Teodor, Lisowski Anatol, Grycuk Aleksy, Martonik Maria, Lisowski Anatol, Kalinowska Katarzyna, Martonik Helena.

     Rocznik 1949

     Lisowska Nina, Popławska Nadzieja, Stankiewicz Stefan, Kozłowski Konstanty, Czepiel Galina, Czemiel Galina, Arciszewska Krystyna.

     Rocznik 1950

     Rogacz Maria, Jarocka Tatiana, Grześ Galina, Kaliszewicz Jan, Jasiukiewicz Jerzy,  Jurowiec Daria, Jurowiec Anna, Żyłkowska Irena, Bućko Angelina, Lisowska Helena,  Drobot Krystyna,  Lisowski Józef, Osławska Regina, Czepiel Irena. 

     Rocznik 1951

     Popławska Maria,  Popławski Sergiusz,  Stankiewicz Konstanty, Stankiewicz Leon,

     Filipczuk Józef, Zrajkowska Maria, Tomaszewska Maria, Martonik Mirosław, Amieljańczuk Łucja, Czepiel Anatol, Dziermańska Irena, Grześ Krystyna, Grycuk Wiktor, Kalinowska Luba, Bazuluk Nina.

     Rocznik 1952

     Jarocki Jerzy, Filipczuk Helena, Rogacz Aleksander, Bazyluk Aleksander, Drobot Roman, Amieljańczuk Teresa, Martonik Galina, Osławska Jadwiga, Osławska Wanda, Arciszewska Irena, Chrzanowska Irena, Zawadzka Katarzyna, Grześ Jan, Kaliszewicz Regina, Lisowski Aleksander, Popławska Helena, Kaliszewicz Bazyl, Zawadzki Andrzej, Rugień Aleksy.

     Rocznik 1953

     Popławska Zinaida, Jasiukiewicz Mikołaj, Martonik Maria, Martonik Anatol, Lisowski Aleksy, Kalinowski Jan, Cywoniuk Mirosława,Filipczuk Lidia, Mojsak Aleksander, Zrajkowska Halina, Grycuk Zinaida.

     ROCZNIK 1954
     Grześ Irena, Stankiewicz Maria, Arciszewski Aleksander, Bazyluk Roman, Bazyluk Tadeusz, Bazyluk Bogdan, Malinowski Włodzimierz, Grycuk Eugeniusz, Biernacki Władysław, Kaliszewicz Helena, Lech Mikołaj, Łuksza Ala, Martonik Władysław, Osławski Kazimierz, Zawadzka Halina, Grycuk Roman, Zawadzka Wiera, Dziermańska Galina, Grześ Borys, Grześ Wiktor, Grześ Walentyna, Nalewajko Zbigniew, Bogucki Krzysztof, Drobot Ryszard.

     ROCZNIK 1955
     Mojsak Mikołaj, Łuksza Henryk, Zrajkowska Irena, Gruszewski Józef, Bućko Aleksander, Litwin Danuta, Lisowski Włodzimierz, Kaliszewicz Arkadiusz, Tomaszewska Weronika, Biernacka Walentyna, Dziermański Jan, Nalewajko Danuta.

     ROCZNIK 1956
     Litwin Halina, Lisowski Roman, Drobot Wiera, Kaliszewicz Aleksander, Stankiewicz Mikołaj, Arciszewski Leonard, Łuksza Włodzimierz, Nietupska Ewa, Bursa Roman, Żukowski Jan, Jurowiec Tatiana, Lech Anfisa, Amieljańczuk Antoni, Zrajkowska Janina, Popławska Maria, Grześ Helena, Grześ Maria, Grześ Michał, Dziermańska Tamara.

     ROCZNIK 1957
     Mińczuk Eugeniusz, Litwin Wiktor, Jarocki Józef, Filipczuk Krystyna, Grześ Helena, Popławski Stefan, Łuksza Zdzisław, Grycuk Eugeniusz, Bazyluk Mirosława, Kaliszewicz Mirosława, Lisowski Wieczysław, Lisowska Taisa, Martonik Jerzy, Lisowski Michał, Lech Irena, Dzienisik Nina, Rogacz Roman, Zawadzka Maria

     ROCZNIK 1958
     Popławski Wiktor, Drobot Włodzimierz, Parfieniuk Roman, Łuksza Aleksander, Zrajkowski Jan, Bazyluk Daria, Bursa Jan, Lisowska Krystyna, Rogacz Aleksander, Dziermańska Eugenia, Dzienisik Piotr, Filipczuk Anna, Grześ Andrzej.

     ROCZNIK 1959
     Litwin Władysław, Mojsak Krystyna, Lisowski Borys, Grześ Jan, Łuksza Wiesław, Łuksza Lila, Kaliszewicz Rościsław, Drobot Danuta, Wierzbicka Barbara, Stankiewicz Wiktor, Kostecka Krystyna, Dziermański Stefan, Zawadzki Michał, Lech Halina, Bursa Jerzy.

     ROCZNIK 1960
     Parfieniuk Anna, Mojsak Władysław, Mojsak Krystyna, Stankiewicz Roman, Zrajkowski Włodzimierz, Popławska Halina, Łuksza Tadeusz, Biernacki Rościsław, Zrajkowska Anna, Bućko Andrzej, Martonik Piotr, Bazyluk Jerzy, Cimochowicz Jerzy, Bursa Anna, Bazyluk Eugeniusz, Grycuk Anna, Grycuk Leon, Kaliszewicz Roman, Grześ Stefan, Grześ Maria, Grześ Aleksander, Grześ Mikołaj, Grześ Eugeniusz, Zawadzka Anna, Lech Andrzej, Filipczuk Eugenia, Lisowski Jerzy, Czaban Witalis.

     ROCZNIK 1961
      Mojsak Anna, PopłAwska Halina, Drobot Andrzej, Kostecki Włodzimierz, Uścinowicz Piotr, Olszewska Elżbieta, Lisowski Jan, Wierzbicki Stanisław, Bursa Anna, Charkiewicz Wiesław, Dziermańska Alina, Filipczuk Regina, Łuksza Walentyna, Zawadzki Eugeniusz.

     ROCZNIK 1962
     Mińczuk Lucyna, Kokieć Irena, Lisowski Andrzej, Popławska Irena, Parfieniuk Tamara,  Stankiewicz Leon, Filipczuk Jan, Cimochowicz Grzegorz, Nalewajko Mirosław, Grześ Jerzy, Uścinowicz Grażyna, Tarasewicz Jolanta, Rogacz Irena, Turkowska Grazyna, Bułatewicz Bozena, Popławska Grażyna 

     ROCZNIK 1963
     Grześ Leon, Mojsak Sławomir, Drobot Maria, Pażdziej Wiesław, Grycuk Mirosław, Zawadzka Nina, Olszewski Janusz, Szeremeta Katarzyna, Tomaszewska Helena, Bućko Irena, Szeremeta, Elzbieta, Czaban Taisa, Czaban Jerzy, Popławski Jerzy, antonowicz Jarosław, Karłów Wanda.

     ROCZNIK 1964
     Grześ Mirosław, Dziermańska Halina, Tarasewicz Mirosław, Mińczuk Halina, Zrajkowska Leonida, Filipczuk Józef, Łuksza Eugeniusz, Olszewska Ewa, Uścinowicz Krystyna, Szeremeta Wiaczesław, Rogaczewska Teresa, Bazyluk Walentyna, Czaban Wiesław, Bułatewicz Małgorzata.

     (pobrano z www.zaluki.republika.pl/szkola.html)