• Aktualności

      • Bieg na orientację

      •    Dnia 15.05.2023r. uczniowie klas VI-VIII udali się na wycieczkę rowerową na Wyżary i tam uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych "Poznaj Swój Las" przeprowadzonych przez panią Małgorztę Zbyryt z Nadleślictwa Waliły. Poprzez rekreację i turystykę opierającą się na orientacji terenowej poruszali się w terenie przy pomocy mapy i kompasu. Odnajdywali kolejne punkty kontrolne poruszając się własnym tempem, po drodze rozpoznawali roślinność, słuchali śpiewu ptaków i wdychali czyste leśne powietrze. Trasę długą z 9 punktami kontrolnymi pokonali w ciągu 3 godzin. Zmęczeni lecz pełni wrażeń odpoczywali przy ognisku, opowiadając najciekawsze zdarzenia na trasie.

      • Egzamin Ósmoklasisty 2023

      • Informacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty 2023

       Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.


       Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.


       Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.


       Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
       1. języka polskiego
       2. matematyki
       3. języka obcego nowożytnego.

        

        

       Przebieg egzaminu ósmoklasisty

       Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎


       Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
       1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  trwa 120 minut
       2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 trwa 100 minut
       3. język angielski  – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 trwa 90 min


       W terminie dodatkowym:
       1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
       2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
       3. język angielski  – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00.


       Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

       • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
       • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

       Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

       Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

        

       Zadania na egzaminie ósmoklasisty

       W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte ( tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

        

       Wyniki i zaświadczenia

       W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i czerwcu:
       1. Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023r.
       2. Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 6 lipca 2023r.
       3. Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 6 lipca 2023r.

       Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

       Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎


       Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów  w całym kraju.‎


       Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎ 

        

       Zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

       Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

       Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

       • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
       • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
       • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).

        

       Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

       Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.


       Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

       • rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
       • potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

       Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:
           a)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
           b)     słabo widzących;
           c)     niewidomych;
           d)     słabosłyszących i niesłyszących;
           e)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
           f)     z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem              dziecięcym;
          g)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
          h)    którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie                czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki).

        

       Pozostali uczniowie piszą arkusz standardowy i mają dostosowane warunki
       przeprowadzania egzaminu. Są to uczniowie:

       • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
       • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
       • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
       • chorzy lub niesprawni czasowo - zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza;
       • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  - opinia poradni psychologiczno pedagogicznej;
       • którzy w roku szkolnym 2022/2023 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

               trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
                    zaburzenia komunikacji językowej
                    sytuację kryzysową lub traumatyczną

        

       Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

       • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
       • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
       • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
       • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów:
       1. z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut;
       2. z matematyki – nie więcej niż o 50 minut;
       3. z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut
       • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
       • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

       Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.


       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.


       Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
       a)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
       niepełnosprawność;
       b)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
       c)     orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
       d)     zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza;
       e)     opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia  może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.
       f)      pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną  cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu . Opinia rady pedagogicznej,  jest wydawana na wniosek:

       • nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, LUB
       • rodziców albo pełnoletniego ucznia.

       Zaświadczenie o stanie zdrowia oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 października 2022 r.

       W przypadkach losowych dokumenty te mogą być przedłożone w terminie
       późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.


       Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.


       Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie
       rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 21 listopada 2022 r.  

       Rodzice ucznia składają oświadczenie  o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
       wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia
       otrzymania informacji.

        

            Ważne terminy

        

       • Do 28 września 2022 r. zapoznanie  rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
       • do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
       • do 17 października 2022 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
       • do 21 listopada 2022 r.  przekazanie  rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających;
       • do 25 listopada 2022 r. – złożenie  przez  rodziców oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;
       • do 23 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach (zmiana języka obcego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty)
       • do 23 lutego 2022 r. – przekazania uczniom i ich rodzicom kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:
       1. harmonogramu  i zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
       2. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
       3. zakazie wnoszenia do Sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej Sali;
       4. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

        

       Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), w zakładce poświęconej egzaminowiósmoklasisty) dostępne są:

       • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
       • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023.+ Załączniki
       • Komunikat o dostosowaniach 2022/2023
       • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2023 roku
      • MUSICAL "MAŁY KSIĄŻE"

      • 10 maja uczniowie klas V-VIII wyjeżdżali z nauczycielami na musical "Mały Książe". Dzieło niezwykłe, w którym każdy dorosły i dziecko odnajdą coś dla siebie. Historia chłopca odkrywającego siebie samego urzeka prostotą i szczerością. 

       Po spektaklu udaliśmy się pod pomnik Ludwika Zamenhofa - polskiego lekarza żydowskiego pochodzenia, który w 1887 roku wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto "Unua libro", nazwał go językiem wspólnym dla wszystkich.

       Podziwialiśmy piękne ogrody w Parku Branickich , który nosi miano jednego z najciekawszych ogrodów barokowych w Polsce.

      • Żywa lekcja historii

      •    3 maja jest jednym z najważniejszych dni w roku dla Polaków, ponieważ to właśnie Święto Narodowe Trzeciego Maja wtedy obchodzimy  upamiętniające podpisanie pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa. Miała być ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami i chociaż obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej, jej znaczenie było symboliczne. Dawała ona bowiem obywatelom naszej ojczyzny nadzieję na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa. 

        

       Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja to:

       • wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
       • ograniczenie przywilejów szlachty zagrodowej
       • potwierdzenie przywilejów mieszczańskich nadanych w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, zgodnie z którym mieszczanie mieli zagwarantowane prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także zabierania głosu w sprawach dotyczących miast. 
       • zniesienie liberum veto, konfederacji
       • powołanie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
       • zastąpienie wolnej elekcji władzą dziedziczną
       • ustanowienie katolicyzmu religią panującą przy jednoczesnym zapewnieniu wolności wyznania

        

       W tym roku obchodzimy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystego apelu uczennice klasy V przybliżyły nam historię uchwalenia, najważniejsze postanowienia i znaczenie dla Polaków Konstytucji 3 Maja przedstawiając inscenizację p.t. "żywa lekcja historii" przugotowaną przez panią Iwonę Lech.

      • Spotkanie autorskie "Która to Malala"

      • W poniedziałek 24.04.2023r klasy 6-8 ze Szkoły Podstawowej w Załukach pod opieką P. Oli i P. Ireny uczestniczyły w wycieczce do Gródka. Na początku odwiedziliśmy Oczyszczalnie Ścieków w Gródku, potem zwiedziliśmy Górę Zamkową i przeczytaliśmy informacje o niej z tablicy informacyjnej. 

       Przez chwilę obserwowaliśmy pracę archeologów, którzy prowadzili wykopaliska w tamtym miejscu. 

       Głownym celem naszej wyprawy było spotkanie autorskie w GCK w Gródku z jedna z najbardziej znanych współczesnych polskich autorek publikacji przeznaczonych dla dziecu młodzieży - Renatą Piątkowską p.t."Która to Malala".

       Pisarka opowiedziała historię bohaterki swojej książki- Malali - pakistańskiej działaczki, najmłodszej na świecie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Dziewczyna dążyła do tego, aby kobiety miały prawo wyboru, uczenia się, wychodzenia z domu bez mężczyzn, ubierania się w normalne kolorowe stroje a nie ciemne tuniki zakrywające całe ciało. Wycieczka przyniosła nam dużo satysfakcji i dostarczyła informację o naszej okolicy. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę o historię życia najmłodszej Noblistki.

      • #SprzątamyDlaPolski

      • W dniach 21-24 kwietnia 2023 uczniowie i pracownicy naszej szkoły włączyli się aktywnie w akcję "Sprzątamy dla Polskii". Ideą przewodnią była edukacja jak postępować z odpadami i promowanie idei czystego środowiska. Sprzątanie poprzedziła prezentacja i film z informacjami dotyczącymi ekologii i recyklingu. Młodzież zebrała śmieci z okolicy szkoły i pobliskich dróg między wsiami Załuki- Podzałuki - Radunin.

       W efekcie działań proekologicznych sprzątnięto lokalne tereny ze śmieci oraz wzmocniono świadomość na temat korzyści z mieszkania wśród zdrowej i czystej przyrody.

      • Dzień Ziemi

      • "...W Międzynarodowy Dzień Ziemi, zatrzymajcie się na chwilę, oderwijcie się od swoich spraw i zastanówcie się co zrobiliście dla Matki Ziemi.

       Dzień Ziemi to święto obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

       W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. Dbajmy o Ziemię przez 365 dni w roku..."

        

       W ten ważny dzień uczniowie kllas 0-III wybrali się na pieszą wycieczkę na Wyżary. Podczas drogi dzieci odgadywały ekologiczne zagadki oraz wykonywały różne eko-zadania.

       Podczas drogi dzieci odgadywały ekologiczne zagadki oraz wykonywały różne eko-zadania.

       Na miejscu uczniowie spotkali się z rpacownikiem Nadleśnictwa Waliły, panią Małgorztą Zbyryt. To byłą ciekawa lekcja przyrody "na żywo".

       Pan Daniel Trochimczyk, właściciel firmy "DANLAS" przygotował naszym uczniom wspaniałą niepodziankę.

       Długo będziemy pamiętać obchody Dnia Ziemi 2023.

      • Wycieczka klas 0-III

      • Realizując innowację pedagogiczną pt."...A kiedy pójdę w świat..." uczniowie klas 0-III w dniu 18.04.2023r odwiedzili Pałac Branickich, gdzie znajduje się teraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematem przewodnim było pałacowe życie od powstania do czasów współczesnych..." . 

       Uczniowie zrobili odlewy gipsowe,

       zwiedzili AkcentZOO

       pobrykali jak tygryski w parku i na placu zabaw,

       zjedli pyszne lody i wrócilli do szkoły.

      • Bezpłatne próbne egzaminy

      • Serwis dyktanda.pl serdecznie zachęca uczniów ósmej klasy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach ósmoklasisty!

       Bez względu na to, czy jesteś zdeterminowanym uczniem, czy po prostu chcesz się sprawdzić, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych próbnych egzaminach, przygotowanych przez doświadczonych egzaminatorów

       Udostępniliśmy dla Was 34 arkusze z języka polskiego i matematyki w ramach próbnych egzaminów ósmoklasisty. Dzięki nim, będziecie mogli w praktyce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zyskać cenne wskazówki, co do przygotowań do egzaminu końcowego.

       Egzamin próbny dla uczniów ósmej klasy składać się będzie z pytań otwartych i zamkniętych, co pozwoli na zbadanie różnych obszarów wiedzy.

       Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: dyktanda.pl - Egzamin Ósmoklasisty 

       Arkusze przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów odzwierciedlają standardy egzaminacyjne, co pozwoli Ci na zapoznanie się z formą i treścią zadawanych pytań.

       Serdecznie pozdrawiamy,

       Zespół Dyktanda.pl Mathematics.live

      • Wiosenna przerwa świąteczna

      •  

       ​​​​​​​

       Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.

       Wesołych i ciepłych Świąt Wielkanocnych!

        

      • Pierwszy dzień wiosny

      • ​​​​​​​​​​​​​​

       (...) A wiosna przyszła pieszo -

       Już kwiaty z nią się śpieszą,

       Już trawy przed nią rosną

       I szumią: „Witaj Wiosno!”.

       Jan Brzechwa "Przyjście wiosny"                        

       21 marca symbolicznie żegnamy zimę, a witamy wiosnę. Młodsi uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują Marzanny i zgodnie z tradycją topią je w rzece, starsi natomiast świętują Dzień Wagarowicza, robiąc sobie wolne od zajęć lekcyjnych.

       W tym roku starsze klasy wspólnie przygotowały Marzannę, a młodsi koledzy i koleżanki z przedszkola i klas 0-III wykonali wiosenne prace plastyczne. 

       Na długiej przerwie wszyscy uczniowie i nauczyciele wybrali się pożegnać zimę i przywitać WIOSNĘ. Kukła symbolizująca mróz, śnieg, krótkie i szare dni została porwana przez nurt rzeki Supraśl. Z uśmiechem na twarzy i nadzieją na cieplejsze, słoneczne dni uczniowie patrzyli na odpływającą Marzannę. Po tradycyjnym pożegnaniu zimy uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na spacer szukając oznak wiosny.

      • I Międzyszkolne Mistrzostwa w Pływaniu

      • 15 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w pierwszych Międzyszkolnych Mistrzostwach Michałowa w Pływaniu organizowanych przez MOSiR w Michałowie. W zawodach wzięli udział:

       • Sabina Dunaj klasa II;
       • Zuzanna Rutkowska klasa II;
       • Łukasz Sakowicz klasa II;
       • Antoni Mojsak klasa II;
       • Paulina Jeromińska klasa III;
       • Jakub Rutkowski klasa V;
       • Oskar Lewicki klasa VII.

       Chociaż tym razem nikt z naszych uczniów nie stanął na podium, jednak wszyscy obiecali, że w następnym roku też będą startować. Wszyscy z uśmiechami na ustach i pamiątkowymi medalami na szyjach (wręczanych przez Wójta Gminy Gródek, panią Sekretarz i wice Burmistrza miasta Michałowo) powrócili do szkoły.

      • Pasowanie na czytelnika

      •    09.03.2023 r. przyjaciółmi Filii Biblioteki w Załukach stali się pierwszoklasiści naszej szkoły Grześ i Wojtek. Pasowanie na czytelnika przygotowała bibliotekarz p. Ewelina Karczemna. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem korzystania z biblioteki i czytelni oraz księgozbiorem. Nauczyli się, jak korzystać z katalogów. Rozwiązali zagadki czytelnicze. Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika. Na zakończenie chłopcy otrzymali upominki. Czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek, a p. Ewelinie bardzo dziękujemy.

        

      • Dzień Kobiet

      • Kobieta to piękny kwiat,

       to niedoceniane zioło,

       które zajmuje cały świat,

       o którym się mówi wkoło.

       Mówi nie znając istoty ciała,

       mówi nie znając doliny duszy,

       kobieta to nie tylko kwiat,

       to kamień, co z czasem się kruszy.

        

       Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim KOBIETkOM dużo radości, zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń, tych małych i troszkę większych. 

      • Wycieczka klas 0-III

      • Realizując innowację pedagogiczną pt."...A kiedy pójdę w świat..." Dzisiaj odwiedziliśmy Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Poznaliśmy zawody takie jak: farmaceuta,laryngolog,okulista,radiolog,stomatolog. Pamiątkowe mydełka sobie zrobiliśmy, Asterix'a i Obelix'a obejrzeliśmy, pizzę zjedliśmy i do doomkuu... A wrażenia? O to musicie spytać dzieci. Bardzo dziękujemy panu przewodnikowi, z nim historia medycyny i farmacji nie była wcale taka nudna.

      • Zebranie z rodzicami

      •  

       W środę 01.03.2023r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z Rodzicami podczas którego zostanie podsumowana działalność szkoły za I półrocze roku szkolnego 2022/23.

        

       Porządek:

       1. Spotkanie z dyrektorem szkoły - informacje o bieżącej działalności szkoły.

       2. Spotkanie prewencyjne z przedstawicielem policji na temat: "Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne".

       3. Informacje wychowawców o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu - wnioski do dalszej pracy.

       4. Sprawy różne, komunikaty.

      • Tłusty czwartek

      • Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,

       a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła

        

       Geneza tłustego czwartku sięga starożytności. Był to dzień, kiedy świętowano odejście zimy, a witano przyjście wiosny. Ucztowanie opierało się głównie na jedzeniu tłustych potraw, m.in pradawnych pączków będących w istocie ciastem chlebowym wypełnionym… słoniną. Teraz jest to dzień, w którym zapominamy o diecie, nie liczymy kalorii i zajadamy się przepysznymi pączkami, faworkami i innymi słodkościami. 

       16 lutego każdy uczeń NSP w Zalukach otrzymał pączka i dwa faworki. Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy przygotowali faworki.