• Aktualności

     • Wycieczka rowerowa klasy 5 i 6
      • Wycieczka rowerowa klasy 5 i 6

      • Ten rok szkolny był zdecydowanie inny od poprzednich. Nauka zdalna, izolacja - nie sprzyjały klasowym aktywnościom czy też integracji. Unormowanie się sytuacji w kraju pozwoliło klasie V i VI wybrać się na wycieczkę rowerową. Po godzinie 10, wyruszyliśmy spod szkoły w kierunku Uroczyska Wyżary. Po 40 minutach jazdy dotarliśmy do celu. Czekała na nas pyszna pizza i zimne lody, które doskonale nas ochłodziły. Kolejną atrakcją było ognisko i pieczenie kiełbasek. Wypoczęci ruszyliśmy na kładkę widokową. Następnie postanowiliśmy złożyć hołd przy pomniku poległych. W zadumie wróciliśmy pod mury naszej szkoły.

     • Park linowy w Fastach
      • Park linowy w Fastach

      • W poniedziałek 14 czerwca uczniowie klas 5-8 uczestniczyli w wycieczce do Parku Rozrywki FASTPARK w Fastach. Młodzież aktywnie spędziła czas na świeżym powietrzu. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji min. Dmuchana zjeżdżalnia, wielkie szachy, warcaby, karuzele, zjeżdżalnie. Największą atrakcją była wspinaczka po linach. Uczestnicy mieli do wyboru cztery stopnie trudności: trasę niską, średnią, wysoką i extreme. Każda z wybranych tras wymagała od uczniów kondycji psychoruchowej, tężyzny fizycznej i logicznego myślenia. Na koniec można było zakończyć trasę zjazdem tyrolką: 76 metrów lub 110 metrów. 

       Fast_Park_1.mp4

       Fast_Park_2.mp4

       Fast_Park_3.mp4

       Fast_Park_4.mp4

       Fast_Park_5.mp4

       Fast_Park_6.mp4

       Fast_Park_7.mp4​​​​​​​


        W parku uczniowie skorzystali również ze Strefy Nauki, gdzie spotkali ponad 30 urządzeń edukacyjnych, tj. kalejdoskop, lustra bliźniacze, kołyska Newtona, czy koło młyńskie. Na zakończenie spotkania, po wzmożonym wysiłku fizycznym i sporej dawce adrenaliny przyszedł czas na zasłużony relaks- pieczenie kiełbasek przy ognisku.

       Spotkanie było idealnym połączeniem aktywności fizycznej, integracji, nauki i zasłużonego odpoczynku.


      • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

      • Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

       i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

        

       obowiązują od 1 września 2020 r.

        

       Cel procedury

       Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, .ustalenie zasad postępowania profilaktycznego oraz zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach zachorowania.

       Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

        

       § 1

       Ogólne zasady organizacji pracy

       1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

       3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

       4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

       ● zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

       ● zakrycie nosa i ust,

       ● obowiązkowa dezynfekcja rąk,

       ● ograniczone przemieszczanie się po szkole,

       ● ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

       5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

       6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej..

       7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym po wejściu do szkoły jest obowiązkowy, za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.

       8. Ze względu bezpieczeństwa przemieszczanie się po szkole zostaje ograniczone do minimum. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I – III przebywają na piętrze.

       9 .Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania uczniów bez opieki na terenie szkoły (w tym na boisku szkolnym i na placu zabaw) przed i po lekcjach.

       10. Procedury obowiązują również w odniesieniu do zajęć pozalekcyjnych.

       § 2

       Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

       1. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

       2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

       3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

       4. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane.

       5. Podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, nie ma jednak przeszkód aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

       6. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

       7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

       8. Przybory do ćwiczeń (piłki, maty, sprzęt sportowy itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

        

       § 3

       Organizacja przerw

       1. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

       2. Klasy 0 - III spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.

       3. Zaleca się korzystanie przez dzieci z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

        

       § 4

       Przebywanie w szatni

       1. Odzież wierzchnią oraz obuwie zamienne uczeń pozostawia w szatni szkolnej (obuwie obowiązkowo schowane w worku).
       2. Zmniejszenie do minimum czasu przebywania w szatni przez ucznia.
       3. Konieczność zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.

       4. Uczeń zobowiązany jest po skorzystaniu z szatni udać się bezpośrednio na lekcję lub do domu.

        

       § 5

       Przyprowadzanie i odbierania ucznia ze szkoły

       1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

       2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

       3. Ucznia do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.

       4. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

       5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

       6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

       7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły (klas 0 - I) mogą przebywać tylko i wyłącznie w przedsionku wejścia głównego lub holu przy szatni, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1.5 metra.

       8. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

        

       § 6

       Nauczyciele

       1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkole.

       2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, hybrydowej lub w formie kształcenia zdalnego.

       3. Podstawową formą pracy z uczniami w szkole są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze a tak w ogóle po co to???????

       4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku lekcyjnym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

       5. Nauczyciel pełni dyżur podczas przerw na korytarzu lub boisku szkolnym (w czasie sprzyjającej pogody) lub pozostaje w sali z uczniami w czasie swojego całego dnia pracy.

       5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

       6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

       7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

       8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, za zgodą rodzica, może

       zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

        

       § 7

       Rodzice

       1. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

       2. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych..

       3. Nie może do szkoły przyjść uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji

       4.  Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy/dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

       5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

        

       § 8

       Pracownicy szkoły

       1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.

       2. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

       3. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

       4. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

       5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

       6. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się osobę sprzątającą do:

       ● utrzymywania w czystości podłóg, korytarzy,

       ● dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,

       ● dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,

       ● dezynfekcji toalet.

       7. Do obowiązków personelu sprzątającego należy także:

       ● sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemniku umieszczonym przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

       ● napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

       ● wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

       8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

        

       § 9

       Spożywanie posiłku

       1. Uczeń może spożywać  posiłek w budynku szkoły, o wyznaczonej porze.

       2. Firma prowadząca działalność cateringową odpowiada za stosowanie bezpiecznych procedur i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

       3. Obiady mogą być spożywane w stołówce szkolnej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego
       i bezpieczeństwa w miarę możliwości organizacyjnych placówki.

       4. Posiłki wydawane będą wg ustalonego harmonogramu.

       5. Po spożyciu posiłku blaty i krzesła będą dezynfekowane.

       6. Posiłki przyniesione z domu, uczeń powinien spożywać w trakcie przerwy, siedząc przy swojej ławce.

        

       § 10

       Kontakt z osobami trzecimi

       1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

       2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z  uczniami.

       3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek, mały korytarz.

       4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. 

        

       § 11

       Wybór formy kształcenia

       1. Wybór formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej dokonany zostanie w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu białostockiego.

       2. W zależności od tego, czy powiat białostocki, na terenie którego znajduje się szkoła, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły i wprowadzenia:

       1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

       2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

       3. W sytuacji niezaliczenia powiatu białostockiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN

       dla szkół i placówek oświatowych.

       4. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

        

        

        

       § 12

       Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

       1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

       2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

       3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

       4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

       5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

       6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

       7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (nr tel.

       85 732 52 36 ) oraz osobę prowadzącą szkołę.

       8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.

       9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

       10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

        

       § 13

       Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

       1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

       2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

       3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

       4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

       5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

       6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

       7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

       8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

       9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

       10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

        

       § 14

       Postanowienia końcowe

       1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r. i obowiązuje do odwołania.

       2. Procedura może być modyfikowana.

       3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

       4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

       5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub poczty e-mail

       6. O zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

       7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne informacje i numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

        

        

        

        

     • Tęczowa chemia i interaktywne zoo
      • Tęczowa chemia i interaktywne zoo

      • Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas 0 – III z wychowawczyniami wyjechali na wycieczkę do Białegostoku.

       Autobusem PKS dotarliśmy do Fabryki Misia, gdzie oprócz wspaniałej zabawy i tańców odbyły się kosmiczne warsztaty „Tęczowej chemii”. To były ciekawe zajęcia, podczas których odbyliśmy niezwykłą podróż po świecie eksperymentów. W niecodziennym laboratorium, pod okiem sympatycznych pań zamieniliśmy się w naukowców bawiąc i ucząc się jednocześnie.

       Autobusem MPK udaliśmy się do interaktywnego zoo. Mogliśmy karmić, głaskać i brać na ręce oswojone zwierzątka. Spotkaliśmy tam świnki morskie, afrojeża białobrzuchego, szynszyle, króliki, perliczki, kury, chomiki, sosnowiórki czerwone (gryzonie z rodziny wiewiórkowatych, bardzo aktywne), małpki Marmozeta, papużki faliste oraz szopa. To była nie lada frajda, niektórzy przełamali swoje lęki.

       Trochę zmęczeni oraz szczęśliwi wróciliśmy pociągiem relacji Białystok – Waliły do Walił, a stamtąd zabrali nas kochani Rodzice. Dziękujemy

     • Dzień Dziecka 2021
      • Dzień Dziecka 2021

      • W tym roku szkolnym Dzień Dziecka upłynął nam pod znakiem sportu i spotkań "reintegracyjnych". Każdy z wychowawców w tym dniu spotkał się z wychowankami na współnych zajęciach, pikniku, zabawach. 

       Działaliśmy według ustalonego harmnogramu. Wspólne spotkanie przy ognisku oraz zawody sportowe były świetną alternatywą spędzania czasu na świeżym powietrzu. Seans filmowy ze świeżo robionym popcornem, tradycyjnie robione lody to niezapomniane atrakcje, których bardzo nam brakowało w tym trudnym "pandemicznym" roku szkolnym. 

     • Dzień Książki i Praw Autorskich
      • Dzień Książki i Praw Autorskich

      • Na zajęciach dotyczących Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie kl. II – III dowiedzieli się, jak powstaje książka, co nam daje czytanie książek, co to są prawa autorskie i jak one działają.

       Uczniowie klasy III postanowili napisać pierwsze własne książki. Są one bardzo różnorodne i ciekawe, przeplatane rysunkami.

       W książce Wiktorii możemy  przeczytać o przygodach szczurka Dodiego i o tym, jak Dodi po latach odnalazł swego brata bliźniaka.

       Weronika D. opisała przygody zwierząt mieszkających na polanie w lesie, jak pomagały innym zwierzętom, np. podczas zalania dziupli wiewiórki Oli, w jaki sposób ludzie mogą zaśmiecić las i zaszkodzić zwierzętom.

       Magiczną przygodę w formie komiksu napisała Magda. W książce przyjaciele wybrali się na wycieczkę rowerową i pomogli małej Mgiełce, która zgubiła się w lesie.

       W książce Weroniki R. pojawiły się wątki kryminalne, kiedy w mieście Disco zaginął sprzęt nagłaśniający, kto go odnalazł i co się stało w mieście Rocka.

       O zagubionym kapeluszu jeża Fredzia napisała Małgosia. Z książki dowiemy się, co na to poradził detektyw Sowa. Opowieść uczy, że nie wolno niczego brać bez zgody właściciela.

       Jakub w swojej poruszającej książce opisał, jak bankructwo firmy taty wpłynęło na losy małego Stasia i jak czarodziejski worek pomógł babci i tacie.

       Gratuluję pomysłowości i kreatywności.                          M.D.

     • Dzień Unii Europejskiej
      • Dzień Unii Europejskiej

      • W maju obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej. Uczniowie klas 0 – III podczas zajęć przypomnieli, co to jest Unia Europejska, jakie państwa do niej należą, jakie ma symbole, walutę i flagę. Wspólnie zaśpiewali hymn unii. Wzorowo rozwiązali test. Na koniec uczniowie klas 0 – 1 wykonali symbol Polski – orła białego, a uczniowie klas II – III flagę Unii Europejskiej.

     • Dzień Mamy
      • Dzień Mamy

      • "Mama to miękkie ręce.

       Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce.

       Mama to samo dobro i sama przyjemność.

       Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.”

       Melchior Wańkowicz

        

       Jak co roku dzieci z oddziału 0 I miały przygotować coś fajnego, skromny prezencik dla swych Mam, by ten dzień był wyjątkowy.

       W tym roku do pomocy zaprosiliśmy panią Ewelinę Karczemną, bibliotekarkę pracującą w Punkcie Bibliotecznym w Załukach. Pod czujnym okiem pani Eweliny powstały wspaniałe książeczki… każda inna, wyjątkowa. Z nich można się dowiedzieć, jakie są mamy, za  co dzieci je kochają i wiele, wiele innych ciekawostek.

     • Dzień Strażaka
      • Dzień Strażaka

      • 13 maja uczniowie z klas 0 - III  mieli przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. W tym celu została zorganizowana wycieczka do remizy strażackiej OSP w Załukach. Dzięki życzliwości panów Strażaków: druha Rafała Koronkiewicza  i druha Piotra Liszyka dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków, wejście do wozu strażackiego oraz próba przeniesienia poszkodowanego na specjalnych noszach ratunkowych.

       Druhowie, dziękujemy.

       S.R.iM.D.

     • Cztery Pory Roku
      • Cztery Pory Roku

      • Teatrzyk edukacyjny "Cztery pory roku," Aktorzy w zabawny sposób omówili cztery pory roku i towarzyszące im zjawiska atmosferyczne. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

     • Kreatywna pisanka - konkurs
      • Kreatywna pisanka - konkurs

      • W marcu 2021roku Biblioteka Publiczna w Gródku ogłosiła konkurs na kreatywną pisankę. W tym konkursie wzięli  udział uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach i otrzymali nagrody w swoich kategoriach wiekowych:

       • Paweł Koronkiewicz  I miejsce;
       • Agata Romanowicz III miejsce
       • Weronika Romanowicz III miejsce;

       Wyróżnienia otrzymali:

       • Popławska Małgorzata;
       • Popławska Wiktoria;
       • Rudzińska Amelia;
       • Rutkowski Jakub.

       Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

     • Dzień Ziemi 2021
      • Dzień Ziemi 2021

      • 22 kwietnia na całym świecie obchodzimy Dzień Ziemi. Co roku święto to wiąże się z wieloma ciekawymi inicjatywami, które mają miejsce głównie na świeżym powietrzu. Tak i w tym roku grupa uczniów z klas 0 – I postanowiła uczcić ten wspaniały dzień.

       Świętowanie rozpoczęliśmy  „Teatrzykiem ekologicznym” w wykonaniu Pauliny i Lwa. Ta dwójka opowiedziała nam historię pewnego sznurka, od którego, zamiast boiska zrobiło się śmietnisko.

       Drugim punktem naszego dnia była gra planszowo-terenowa „ PIĘĆDZIESIĄTKA” Pani przygotowała pytania ukryte na całym szkolnym placu i naszym zadaniem było odszukanie wszystkich .

       Trzecią  atrakcją było ognisko z kiełbaskami i słodkimi piankami.

       Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi 2021 roku, każdy z nas miał do posadzenia swoje drzewko.

                                                                                                     Uczniowie klasy 0 i I

     • Rozwój dziecka
      • Rozwój dziecka

      • Szanowni Państwo,

       Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską serdecznie zapraszają do obejrzenia najnowszego filmu edukacyjnego dla rodziców pn. "Rozwój dziecka". Film powstał w ramach cyklu "CRL uczy rodziców". 

       Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPgWszystkie filmy z cyklu "CRL uczy rodziców" dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

        

       Kwestie omówione przez psycholog Beatę Liwowską

       • Dostosowanie się do norm społecznych / warunków przedszkolnych / rówieśniczych
       • Adaptacja dziecka do warunków
       • Wchodzenie w grupę rówieśniczą
       • Zajęcia w grupie rówieśniczej i ich wpływ na rozwój dziecka
       • Odrzucenie dziecka przez rówieśników
       • Samokontrola / Dziecko nabywa umiejętności potrzebnych do pracy
       • Samodzielność / samoobsługa dziecka. Jak podejść do tego tematu? Kiedy jest na to czas?
       • Działania / aktywności, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka
       • Aktywność dziecka, hobby i zainteresowania. Dlaczego jest ważne i jak wpływa na rozwój?
       • Ograniczenia dotyczące telewizji, komputera, smartphone’a. Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój dziecka
       • Granice fizyczne i psychiczne dziecka, jak je szanować?
       • Lęk dziecięcy – rodzaje i przyczyny powstawania zaburzeń lękowych i depresyjnych
     • Dni wolne
      • Dni wolne

      • W tych dniach nie ma zajęć online.

       Dni wolne od nauki:

       - 1-6 kwietnia (Wiosenna przerwa świąteczna). Wracamy do zajęć online w środę 7 kwietnia.

       oraz 29-30 kwiecień.

     • Rekolekcje Wielkopostne
      • Rekolekcje Wielkopostne

      • W piątek 26 marca - odbędą się Rekolekcje Wielkopostne w parafii w Gródku. W NSP w Załukach w tym dniu nie ma zajęć ONILNE. 

     • Pierwszy dzień wiosny
      • Pierwszy dzień wiosny

      • Leci pliszka

       spod kamyczka:

       - Jak się macie dzieci!

       Już przybyła

       wiosna miła,

       już słoneczko świeci! (…) (M. Konopnicka)

        

       Wiosna to czas, na który z utęsknieniem czekają wszyscy. To czas, kiedy chowamy głęboko do szuflady ciepłe kurtki, czapki, rękawiczki i szaliki i przygotowujemy się na nadejście cieplejszych, przyjemniejszych dni.

       19 marca przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-III NSP w Załukach wraz z wychowawczyniami, powitały najpiękniejszą porę roku. Przygotowania do tego dnia rozpoczęły się wcześniej. Uczniowie przygotowali Marzanny – dwie zimowe, niezwykle ekologiczne i oryginalne panny.

       Na początku uczniowie klas 0-III uczestniczyli w lekcji online „Wielkie poszukiwanie wiosny” z serii „Nauka w plecaku”, na której przypomnieli o pierwszych oznakach wiosny, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Razem z Panią Bombonierką narysowali krokus - jeden z pierwszych wiosennych kwiatów. Podczas wykonywania zadań uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Poznali tradycje i zwyczaje związane z obchodami pierwszego dnia wiosny w innych krajach.

       W dobrych humorach, ubrani w strój,  związany z kolorami wiosny, wyposażeni w kolorowe Marzanny, wyruszyliśmy na jej spotkanie. Cała grupa przemaszerowała barwnym korowodem ulicami Załuk, śpiewając wiosenne piosenki, rozdając kolorowe wiosenne cukierki, oznajmiając tym samym, że żegnamy mroźną zimę i witamy piękną wiosnę. Zimę pożegnaliśmy nad rzeką.

       Spotkanie upłynęło w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze. Liczymy na to, że nasze starania sprawiły, że wiosna zagości na dobre.

     • Konkurs Synapsik 2021
      • Konkurs Synapsik 2021

      • Uczniowie klas I – III przystąpili do Ogólnopolskiego Przedmiotowego Konkursu Synapsik MEN, zorganizowanego przez Wydawnictwo Synapsa. Uczniowie mieli okazję, aby wykazać się szeroką wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w szkole. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów, 5 z nich osiągnęło wyniki powyżej 90% i zostało laureatami, są to:

       1. Lew Hawryłyszyn – klasa I
       2. Weronika Romanowicz, klasa III
       3. Małgorzata Popławska, klasa III
       4. Wiktoria Popławska, klasa III
       5. Magdalena Rogacz, klasa III

       Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo, a szkoła - Certyfikat uczestnictwa w konkursie. Gratulujemy

       Koordynator konkursu – Maria Panasewicz-Dubicka