• Aktualności

     • Europejski Dzień Języków
      • Europejski Dzień Języków

      • Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

       W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w Niepublicznej Szkole w Załukach uczniowie spędzili aktywne przerwy m.in. dekorowali twarze barwami flag krajów europejskich, rozwiązywali układanki z języka angielskiego, wykonywali różnorodne wyzwania językowe, rozwiązywali zadania interaktywne, uczyli się mówić "Dzień dobry" w różnych językach europejskich.

        

       Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu: konkurs koszulkowy. Zobaczcie jakie prace przesłano w poprzednich edycjach. 

     • Strefa Wysokich Lotów klasa 6 i 7
      • Strefa Wysokich Lotów klasa 6 i 7

      • Klasowe wycieczki są nieodłącznym elementem integracyjnym. Po wakacyjnym powrocie do szkoły dnia 9.09.2021r.uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w wyjeździe do Strefy Wysokich Lotów. Park trampolin pozwolił nam na chwilę oderwać się od ziemskich obowiązków, na nowo odbudować relacje koleżeńskie oraz relacje uczeń-wychowawca. Korzystając z atrakcji Parku tj. trampoliny sportowe, baseny z gąbkami, belka do pojedynków, ścieżka akrobatyczna, chusty i wiele innych pod okiem instruktora uczniowie sprawdzali swoje możliwości fizyczne. Po dwugodzinnej zabawie, wszyscy z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do domu. D. P.

     • Regulamin Stołówki Szkolnej
      • Regulamin Stołówki Szkolnej

      •  

       Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

        w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

        

       1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
       2. Obiady wydawane są dla :

       - uczniów wnoszących opłaty indywidualne

       - dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS

       - nauczycieli, którzy opłacili posiłek.

       4. koszt obiadu w roku szkolnym 2021/2022(zupa +drugie danie) wynosi 15 zł. Każda zmiana ceny posiłków będzie uaktualniana na stronie internetowej.

       1. Opłatę z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 10 – go dnia każdego miesiąca, na ręce pani Sylwii Radel - Opiekuna Szkolnego Dożywiania. Informacje o kosztach posiłków opiekun zobowiązuje się przekazać w pierwszym tygodniu nowego miesiąca.
       2. Należność za obiady naliczana jest „z dołu” po upływie każdego miesiąca. Kwota co miesiąc może się różnić ze względu na ilość dni roboczych.
       3. Wszelkie zmiany dotyczące obiadu (zamawianie/odmawianie) należy zgłaszać do godziny 9:00 każdego dnia.
       4. Regulamin oraz jadłospis są dostępne na stronie internetowej.
       5. Podczas wydawania obiadów w stołówce przebywają wyłącznie osoby spożywające posiłek.
       6. Przed miejscem, w którym wydawane są obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
       7. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
       8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej dbają o zachowanie właściwego ładu i porządku.
       9. W przypadku nie przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej oraz nie wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie, korzystający z obiadów zostanie  skreślony z listy obiadowej.

        

        

        

        

        

       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

        

       Zgłaszam na obiady:

       1. Imię i nazwisko dziecka.………………………………………………………………..
       2. Oświadczam, iż moje dziecko będzie jadło obiad:
       • codziennie
       • w wybrane dni (proszę podać jakie)………………………………………….
       1. Zobowiązuję się do:
       • zapoznania z regulaminem stołówki i procedurami spożywania i wydawania posiłków zamieszczonych na stronie www Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach;
       • przestrzegania regulaminu  stołówki szkolnej;
       • uiszczania terminowo płatności za posiłki (do 10 dnia każdego miesiąca)

        

       1. . …………………………………………………………………………..…….

       Data i podpis rodziców/opiekunów

        

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

       W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

        

       Zgłaszam na obiady:

       1. Imię i nazwisko dziecka.………………………………………………………………..
       2. Oświadczam, iż moje dziecko będzie jadło obiad:
       • codziennie
       • w wybrane dni (proszę podać jakie)………………………………………….
       1. Zobowiązuję się do:
       • zapoznania z regulaminem stołówki i procedurami spożywania i wydawania posiłków zamieszczonych na stronie www Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach;
       • przestrzegania regulaminu  stołówki szkolnej;
       • uiszczania terminowo płatności za posiłki (do 10 dnia każdego miesiąca)

        

       1. . …………………………………………………………………………..…….

       Data i podpis rodziców/opiekunów

        

       Procedura wydawania posiłków w  Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

       w związku z wystąpieniem pandemii koronowirusa COVID – 19

       rok szkolny 2021/2022

        

       Celem wdrażanych procedur jest:

       1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i osób stołujących się

                     w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach i Punktu Przedszkolnego w Załukach

       1. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
       2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym,

                     w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

       1. Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów spożywających posiłki w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

       Zakres procedury:

       Niniejsze procedury dotyczą uczniów oraz pracowników Niepublicznej Szkoły

       Podstawowej w Załukach świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Pracownicy zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi

       procedurami, a uczniowie zobowiązani są je znać i przestrzegać.

       Odpowiedzialność:

       Odpowiedzialnym za wdrożenie procedur i zapoznanie z nimi pracowników oraz rodziców

       i pozostałych osób jest  osoba odpowiedzialna za dożywianie w NSP w Załukach

       Dokumenty związane:

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

       w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

       (DZ. U z 2003 roku Nr 6 poz. 69 ze zm.).

       • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych oraz

       funkcjonowania stołówek szkolnych i gastronomi w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające

       rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

       funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

       przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 872).

        

        

        

       § 1. Postanowienia ogólne

       1.Procedura została podzielone na dwie części

       1) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników wydających posiłki.

       2) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej, klasach oraz w Punkcie Przedszkolnym

        

       1)Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników wydających posiłki.

       a) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych;

       b) Po zakończonej pracy stołówka jest dezynfekowana;

       c) Osoby dowożące obiady zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej;

       d)Obiady są przekazywane w jednorazowych pojemnikach do miejsca wyznaczonego.

        

       2)Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce.

       a) Przed wejściem do stołówki uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk.

       b) Uczniowie zajmują kolejne miejsca wolne, zachowując bezpieczne odstępy(jeżeli obiad spożywa rodzeństwo, dozwolone jest siadanie obok siebie bez zachowania bezpiecznej odległości)

       c) Posiłki przynoszone są do stolika w naczyniach jednorazowych, przez osoby dyżurujące na

       stołówce, zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki),

       a później po wyjściu osoby stołującej się, naczynia są składane do jednorazowych worków na śmieci, które zabiera ze sobą firma cateringowa.

       d) Po zakończeniu spożywania posiłków czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów,

        

        

     • Dzień integracyjny
      • Dzień integracyjny

      •  

       W piątek 3 września w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach odbył się Dzień Integracyjny. Z tej okazji urządziliśmy: sprzątanie świata, zajęcia z wychowawcami, spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Żednia oraz ognisko z kiełbaskami. 

       Klasy młodsze sprzątały teren wokół szkoły, a klasy starsze udały się na sprzątanie wokół wsi Załuki. W ten sposób rozpoczęliśmy realizację jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny (czyli tzw. "priorytety MEN na rok 2021/2022"): Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

       Nowo przyjęte dzieci z oddziału 0 integrowały się z wychowawczynią i kolegami i koleżankami z klasy 1. Klasy 2 i 3 powitały nowego kolegę , a klasy starsze na świeżym powietrzu w otoczenii lasów snuły opowieści o wyprawach wakacyjnych, przygodach, pisaniu książek. Rozmawialiśmy o troskach i problemach związancyh z nowym rokiem szkolnym.

       Po powrocie do szkoły powitaliśy pracowników Nadleśnictwa Żednia, którzy poprowadzili ciekawe warsztaty pt.,,Nie było nas był las, nie będzie nas będzie las’’

       Naszą miejscowość otacza duży kompleks leśny, którym zarządza Nadleśnictwo Waliły i Nadleśnictwo Żednia. Co roku z Nadleśnictwem Żednia uczniowie naszej szkoły sprzątają las i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych. Doskonale wiemy, że stan przyrody i środowiska naturalnego zależy od postępowania społeczeństwa. Bardzo ważnym ekosystemem jest las, a praca leśnika do łatwych też nie należy. O tym uczniowie dowiedzieli się podczas ciekawych zajęć praktyczno - teoretycznych przeprowadzonych przez Panią Justynę Bójko i Pana Tomasz Sawickiego z Nadleśnictwa Żednia. Zajęcia  okazały się przydane również uczniom klas ósmych i będą pomocne w wyborze szkoły i zawodu.

       Następnie odbyło się ognisko z kiełbaskami przy jeszcze całkiem słonecznej pogodzie. 

     • Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022
      • Inauguracja Roku Szkolnego 2021-2022

      • Tradycyjnie jak co roku 1 września rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Po dwumiesięcznej przerwie wróciliśmy do pracy pełni energi.

       Pani Dyrektor Irena Suprun uroczyście powitała wszystkich oraz odczytała list Podlaskiego Kuratora Oświaty  Beaty Pietruszko:

       "Szanowni Państwo
       Sądzę, że wszyscy rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022 z nadziejami, że nauka będzie
       odbywała się w normalnych, stacjonarnych warunkach. Zapewne tego życzymy sobie wszyscy.
       Ale też nie możemy zapominać, że nadal żyjemy w zagrożeniu epidemicznym
       i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, placówek musi podlegać zasadom sanitarnym. Wszystkim
       nam zależy na tym, aby nauka i praca w uruchamiających się szkołach odbywała się w
       bezpiecznych warunkach. Dziękuję Państwu Dyrektorom za podejmowane działania, które to
       zapewniają. Proszę o bieżący nadzór na pracą szkół, aby odbywała się ona zgodnie z aktualnymi
       regulacjami prawnymi oraz wytycznymi opracowanymi przez MEiN, MZ i GIS. Państwa
       Nauczycieli proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad higieny
       osobistej i rekomendowanych zachowań.

       Drodzy Uczniowie.
       Mam nadzieję, że po okresie kształcenia na odległość z ochotą wracacie do szkół. Ten
       powrót, podobnie jak ubiegłoroczny, wymaga od Was samodyscypliny i odpowiedzialności za
       siebie i wszystkich, z którymi kontaktujecie się w szkole. Proszę, abyście skrupulatnie
       przestrzegali zasad, bo w ten sposób wykażecie się odpowiedzialnością za siebie i innych.
       Na początku tego roku szkolnego życzę Wam ciekawych lekcji, poznania nowych wiadomości,
       zdobycia kolejnych umiejętności i radości z osiągniętych sukcesów.

       Wszystkim życzę spokojnego i dobrego roku szkolnego 2021/2022".

        

     • Uwaga
      • Uwaga

      • Od 02.09.2021r. ze względu na COVID 19 obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren  szkoły przez osoby dorosłe.

       Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek !

       Prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami za pośrednictwem telefonu, bądź dzwonka.

       Powyższe zasady obowiązują, aż do odwołania!!

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
      • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

      • Zapraszamy na uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 w środę 1 września o godz. 10.00 na korytarzu głównym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach. 

       Maseczki obowiązkowe. 

        

     • Wytyczne MEiN, MZ i GIS
      • Wytyczne MEiN, MZ i GIS

      • Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

       Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

       W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

       • organizacji zajęć, 
       • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
       • gastronomii,
       • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

       W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

       • instrukcji mycia rąk, 
       • instrukcji dezynfekcji rąk,
       • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
       • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
       • wykazu produktów biobójczych,
       • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

       Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi. 

       Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesien_2021.docx

       Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesien_2021.pdf​​​​​​​

     • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020-2021
      • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020-2021

      • „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”

        

       25 czerwca 2021 odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020-2021.

       Był to rok trudny, ponieważ większość czasu pracowaliśmy zdalnie ale na szczęście udało się i wróciliśmy do szkoły i do normalności. 

       Rok szkolny zakończyliśy uroczystym apelem i pożegnaniem absolwentów klasy 8 oraz zakończeniem I etapu edukacyjnego klasy 3. W ciekawym scenariuszu absolwenci NSP w Załukach pożegnali nauczycieli, panią dyrektor oraz całą społeczność szkoły. Scenariusz przeplatany był wspaniałym występem chóru szkolnego. Podczas akademii odbyło się ślubowanie absolwentów szkoły, prezentacja projektu "Co słychać za płotem" (pod kierunkiem p. Urszuli Szubzdy), prezentacja-niepodzianka od wychowawczyni klasy 3 p. Marii Panasewicz-Dubickiej oraz wspaniały tort dla klasy 8 oraz tort dla pani dyrektor. Z przemówieniem gratulacyjnym skierowanym do absolwentów wystąpiła też p. Monika Ratyńska ze Stowarzyszenia "Załuki nad Supraślą" i zachęciła społeczność i mieszkańców do dołączenia do stowarzyszenia i wspierania działań. Na koniec  Pani dyrektor Irena Suprun wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i pożegnała uczniów oraz życzyła wszystkim  udanych i bezpiecznych wakacji. 

        

       Do zobaczenia we wrześniu!

        

     • Bezpieczne Wakacje
      • Bezpieczne Wakacje

      • Okres letniego wypoczynku to czas, w którym zarówno dzieci, jak i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach oraz korzystają z wielu atrakcji w miejscu zamieszkania. Jest to czas radości, ale wiąże się też z możliwością zaistnienia różnorodnych zagrożeń.

       Dlatego Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach postanowiła zorganizować 22 czerwca 2021r. festyn „Bezpieczne wakacje. Aktywny wypoczynek bez ryzyka.” Festyn, który zorganizowaliśmy miał na celu  przypomnienie jak bezpiecznie,  aktywnie, ciekawe i bez używek spędzić wakacje z uwzględnieniem zagrożeń związanych  ze środowiskiem w którym mieszka nasza młodzież.

       Zaprosiliśmy na boisko naszej szkoły funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, pracownika Posterunku Policji w Gródku, Ratownika medycznego Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku oraz Gminnego Centrum Kultury.

       Zabawa była przednia. Pani Maria Mieleszko pokazała naszym najmłodszym uczestnikom parę ciekawych sztuczek sztuki malarskiej. Pani Ewelina Karczemna i Katarzyna Rogacz pokazały dzieciom jak się programuje roboty.

       Największa jednak furrorę zrobił zamek dmuchany.

       Cała impreza zorganizowana była dzięki funduszom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku.

       Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach bardzo serdecznie dziękują wszystkim wyżej wymienionym za  pomoc w organizacji festynu.

       Sylwia Radel

        

     • Nocowanie klasa 3
      • Nocowanie klasa 3

      • Znaleźliśmy się u kresu naszej wspólnej, szkolnej wędrówki. Skończył się I etap edukacyjny. Nadszedł czas pożegnania z trzecią klasą. 18 czerwca uczniowie klas II i III podsumowali swoją naukę. Po zebraniu z rodzicami i wspólnym ognisku, uczniowie pozostali w szkole na wspólne zabawy, kino i nocleg.

       Jesteście już gotowi  do podjęcia kolejnego etapu. Przed Wami czwarta klasa i tysiące dróg, które stoją otworem. Odkrywajcie je, odkrywajcie siebie i swoje talenty. Rysujcie, śpiewajcie, tańczcie, piszcie, biegajcie, czytajcie, zadawajcie pytania… I nie bójcie się popełniać błędów. Błędy są bardzo potrzebne – to wskazówki, dzięki którym możecie się uczyć i rozwijać. Życzę Wam powodzenia.

       Wasza wychowawczyni

     • Warsztaty plastyczno techniczne
      • Warsztaty plastyczno techniczne

      • We czwartek 17 czerwca uczniowie klasy III gościli na lekcji Panią Ewelinę Karczemną, bibliotekarkę z Punktu Bibliotecznego w Załukach. Dzieci wykonały piękne ramki na zdjęcia. Do wykonania swoich prac wykorzystały guziki, śrubki, nakrętki, korę, kolorowe makarony, pomponiki, muszelki, patyczki do lodów i inne nietypowe materiały. Powstały ciekawe i oryginalne prace.

       Dziękujemy Pani Ewelinie za interesujące zajęcia.

     • Wschodni Szlak Rowerowy
      • Wschodni Szlak Rowerowy

      • W przedostatnim tygodniu nauki wspólnie z chętnymi rodzicami  wybraliśmy się na wycieczkę rowerową  szlakiem  Green velo. ,,Zdobyliśmy ‘’ górę św. Anny i podziwialiśmy krajobraz z wieży widokowej. Rajd zakończyliśmy w szkole przy wspólnym posiłku podczas którego podsumowaliśmy rok szkolny.

     • Strefa Wysokich Lotów
      • Strefa Wysokich Lotów

      • Po powrocie do nauczania stacjonarnego wybraliśmy się całą klasą na zajęcia integracyjno-sportowe do ,,Strefy  Wysokich lotów’’. Do Białegostoku  dojechaliśmy autobusem PKS, natomiast wróciliśmy pociągiem do Walił. Niektórzy z nas jechali pierwszy raz pociągiem. Cudownie spędziliśmy ten dzień, brakowało nam wspólnych spotkań.

     • Ekologiczne Ogrody
      • Ekologiczne Ogrody

      • Omawiając treści dotyczące odżywiania, zdrowego stylu życia. Postanowiliśmy, iż każdy z nas założy własny niewielki ogród o wymiarach 1m:1m można było i większy. Wspólnie z rodzicami zakupiliśmy nasiona i pod nadzorem mamy lub babci wysieliśmy je, podlewaliśmy i pieliliśmy. W czerwcu całą klasą ,,wizytowaliśmy’’ nasze ekologiczne  ogrody. Każdy omawiał swój ogród,  chwaliliśmy się tym co udało mam się wypielęgnować. W kolejnym roku powiększymy i urozmaicimy swoje ogrody, ponieważ wiemy co to znaczy zdrowa żywność.