• Projekty i Innowacje

   • Umiem pływać
    • Umiem pływać

    • 24.10.2019 10:32
    • Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie. 2019
    • Program Powszechnej Nauki Pływania "UMIEM PŁYWAĆ" Finansowany jest przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Jednostki Samorządu Terytorialnego
     Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I -  III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
     Główne cele projektu:
     •    upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
     •    zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
     •    efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
     •    wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

     Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I - III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
     Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.   
     Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
     Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

      

     Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

     "Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie"
     Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
     Projekt „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie” -zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej poprzez realizację dodatkowych rekreacyjno-sportowych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych ma zachęcać dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.
     Zadania korekcyjno-kompensacyjne są bardzo ważną wartością dodaną programu ze względu m.in. na brak obligatoryjnych i powszechnych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych.
     Główne cele zadania:

     •  korygowanie i przeciwdziałanie utrwalaniu zaburzeń statyki ciała;
     •  wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;
     •  zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego;
     •  harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu uczniów poprzez dobór środków stymulujących i korygujących proces rozwoju i funkcjonowania układów: ruchowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i innych,
     •  wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kondycyjnej i koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa i mięśni brzucha,
     •  wyposażenie uczestników programu w zasób umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności: utylitarno-zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej,
     •  kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną aktywność fizyczną,
     •  nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
     •  kształtowanie pozytywnych postaw do konsekwentnej aktywności fizycznej,
     •  kształtowanie właściwych postaw osobowościowych – odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,
     •  rozwijanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
     •  zapobieganie i korygowanie zaburzeń statyki ciała oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
     •  kompensowanie zaburzeń w rozwoju motorycznym,
     •  wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci.  
    • Wróć do listy artykułów
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 7315